Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn bij al onze projecten van toepassing en zijn beschikbaar op deze pagina.

 1. Alle bestellingen en overeenkomsten met de BV KOOTI zijn onderworpen aan deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij anders schriftelijk werd bedongen. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze voorwaarden besproken en tijdig meegedeeld zijn voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na expliciete aanvaarding van de offerte door de klant. Deze offerte wordt pas uitgebracht na een voorafgaandelijke bestelling door de klant. Bij wijzigingen aan de offerte wordt de volledige offerte herzien. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
 3. Eventuele opmerkingen m.b.t. de werken dienen tijdens de uitvoering onmiddellijk en na afwerking binnen de 14 dagen meegedeeld te worden. Deze termijn wordt door partijen als redelijk en rechtmatig beschouwd.  Na het verstrijken van deze termijn worden de  werken beschouwd als zijnde conform en kan de BV KOOTI niet meer aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken. De verjaringstermijn voor lichte verborgen gebreken is bepaald op 3 jaar. Elke vordering op basis van lichte verborgen gebreken dient op straffe van on ontvankelijkheid ingesteld te worden binnen de 3 maanden na het ontdekken of redelijkerwijze ontdekken van het gebrek.
 4. Het recht van de klant om schadevergoeding te bekomen in geval de BV KOOTI aansprakelijk is, kan in geen geval leiden tot een schadevergoeding die hoger is dan 30 % van het te betalen/betaalde bedrag voor het uitgevoerde werk.
 5. De facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van niet of laattijdige betaling worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag vanaf de vervaldag evenals een forfaitaire verhoging van 10% met een minimum van € 75,00. Zelfs in geval van gedeeltelijke betaling blijft integrale verhoging verschuldigd. 
 6. De BV KOOTI wordt van haar contractuele verplichtingen ontslagen in geval van overmacht, o.a. in geval van natuurrampen, stakingen, oorlog en oproer,.. In dergelijk geval wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zullen er geen wederzijdse vergoedingen verschuldigd zijn, behoudens vergoeding voor het reeds uitgevoerde en geleverde werken.
 7. Voor de verbreking van het contract volstaat een verwittiging d.m.v. een aangetekend schrijven. Indien de klant de overeenkomst verbreekt, is deze aan de BV KOOTI een vergoeding verschuldigd van 25 % op de nog uit te voeren werken naast de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken. Eventuele voorschotten kunnen ter volbrenging hiervan ingehouden worden. Indien de BV KOOTI de werken zou dienen te verbreken, zal zij een schadevergoeding dienen te betalen van 25 % tenzij in het geval van overmacht.
 8. De geleverde goederen blijven zelfs bij verwerking, vermenging of incorporatie de eigendom van de BV KOOTI en dit tot de volledige betaling van de koopprijs, zowel in hoofdsom, interesten als kosten. Het is de klant verboden om de geleverde goederen door te verkopen, deze in pand te geven of de vordering erop te cederen vooraleer de koopprijs volledig is betaald. Indien de klant zich in staat van faillissement bevindt, van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, wordt deze van rechtswege geacht in verzuim te zijn en dan heeft de BV KOOTI het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding in hoofde van de BV KOOTI kan verschuldigd zijn..
 9. De nietigheid van één van deze voorwaarden of een onderdeel ervan tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan.
 10. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank te Antwerpen.
 11. De auteurswet van 30 juni 1994, zoals gewijzigd door de wet van 3 april 1995, beschermt dit werk, zodra het voldoende origineel is en vorm heeft gekregen, zonder dat evenwel vereist is dat het werk een artistieke waarde heeft. Zolang de opdracht niet beëindigd is en KOOTI niet geheel betaald is, blijft KOOTI eigenaar van de plannen. Hoewel na volledige betaling de bouwheer eigenaar van de plannen wordt, blijft KOOTI titularis van de auteursrechten op haar ontwerpen.